Zapisy i Czesne / Registration & Tuition

Polish

Zapisy na rok szkolny 2024/2025 ruszają 4 maja i trwają do 31 lipca. Pierwszeństwo mają rodziny obecnych uczniów naszej szkoły (do końca maja). Od 1 czerwca akceptujemy rodziny spoza szkoły. Do szkoły przyjmujemy dzieci od przedszkola (grupa 3 latków – dzieci, które 1 września 2024 mają ukończone 3 lata i potrafią samodzielnie korzystać z toalety) do liceum.

Dla dzieci zapisanych do 30 czerwca 2024 opłata (early bird) wynosi $730 / $630 / $530 za pierwsze, drugie i trzecie dziecko. Przy zapisie po 1 lipca pobierana jest pełna opłata ( $780 / $680 / $580 za pierwsze, drugie i trzecie dziecko). Cale czesne należy zapłacić do pierwszych zajęć (24 sierpnia). Istnieje możliwość płatności w ratach. W takiej sytuacji prosimy o płatność pierwszej raty w wysokości $200 za dziecko do pierwszych zajęć, a następnie o kontakt (ksiegowosc@polishschool.org) w celu ustalenia harmonogramu płatności.

Do czesnego należy doliczyć koszt podręczników: https://polishschool.org/podreczniki/

Dodatkowo każda rodzina zobowiązana jest do odpracowania 15h w roku szkolnym (https://polishschool.org/dyzury-prace-spoleczne/) . Najprościej zrobić to w formie dyżurów oraz przygotowania lunchów. Pozostałe okazje będziemy ogłaszać w trakcie roku szkolnego. Za każdą nieodrobioną godzinę społeczną należy uiścić opłatę w wysokości $30. Osoby, które nie odrobiły godzin (lub nie zapłaciły), nie mogą zapisać dziecka na kolejny rok szkolny.

Prosimy również o składanie wniosków o legitymacje szkolna. Polskie organizacje rządowe przyznają szkołom polonijnym dofinansowanie na podstawie liczby ważnych legitymacji. Legitymacja szkolna jest bezpłatna i uprawnia do zniżek, na takich samych zasadach jak dla uczniów szkół w Polsce. Wniosek do pobrania możecie znaleźć tutaj. Prosimy o pobranie, wydrukowanie – najlepiej drukiem dwustronnym – czytelne wypełnienie, podpisanie wniosku i przyniesienie na pierwsze zajęcia. Dla tych z Was, którzy nie mają możliwości wydrukowania wniosku w domu, ograniczoną liczbę formularzy będziemy mieli dostępnych w szkole. Osoby, które nie złożą wniosku, zobowiązane będą do pokrycia $50 (zamiast dofinansowania z budżetu państwa).

Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2024/2025 (dzieci)

Akceptujemy następujące formy płatności:

English

Registration for the 2024/2025 school year starts on May 4 and lasts until July 31st. Priority is given to families of current students of our school (until the end of May). Starting June 1 we will start registering families from outside the school. Children 3 years old (they have to be 3 years old on September 1st 2024 and potty trained) to high school can be accepted into our program.

If you sign up by June 30 2024 (early bird), the payment is $730 / $630 / $530 for the first, second and third child. When registering after July 1, the full fee will be charged ($780 / $680 / $580 for the first, second and third child). Payment is due the first day of school (August 24). It is possible to pay in installments. In such case we ask you to pay the initial installment of $200 per child by the first day of school and contact us at ksiegowosc@polishschool.org to discuss a custom payment plan.

In addition to the tuition, please add the cost of books: https://polishschool.org/podreczniki/

Additionally, each family is obliged to work 15 hours during the school year (https://polishschool.org/dyzury-prace-spoleczne/). The easiest way to meet that requirement is by signing up for yard duty or preparing lunch. Other opportunities will be announced during the school year. Unpaid shifts cost $30 per hour. Persons who have not completed the shift (or have not paid for the missed shift) cannot enroll their child for the next school year.

Please also apply for a school ID. Polish government organizations grant funding to Polish schools based on the number of valid ID cards. The school ID card is free of charge and entitles you to discounts on the same terms as for students of schools in Poland. You can find the downloadable application here. Please download it, print it – preferably double-sided – fill it out legibly, sign it and bring it to the first class. For those of you who are unable to print the application at home, we will have a limited number of forms available at school. People who do not submit an application will be obliged to pay $50 (instead of funding from the Polish government).

Registration

Registration for school year 2024/2025 (children)

We accept the following forms of payment:

kalendarz

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

dyrekcja@polishschool.org

Contra Costa Christian School, 2721 Larkey Ln., Walnut Creek, CA 94597

Facebook